Zegar

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
13413

Statystyki

stat4u

 

REGULAMIN CMENTARZA RZYMSKOKATOLICKIEGO W KAMIONCE

Cmentarze są świętymi miejscami spoczynku osób zmarłych oraz modlitwy, dlatego Kościół otacza je szczególną troską. Celem zapewnienia należnej czci zmarłym oraz dla porządku i utrzymania właściwego stanu estetycznego, powierza się te cmentarze wraz z ich urządzeniami szczególnej dbałości osób wykonujących na ich terenach prace i odwiedzających groby swoich bliskich oraz zaleca się stosowanie poniższego regulaminu.

Rozdział I

Przepisy ogólne

1. Przepisy niniejszego Regulaminu są zgodne z ustawą o cmentarzach i chowaniu zmarłych z dnia 31 stycznia 1959 r., oraz Rozporządzeniem Ministrów Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska oraz Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie urządzania cmentarzy, prowadzenia ksiąg cmentarnych oraz chowania zmarłych z dnia 20 października 1972 r., wraz z późniejszymi zmianami.
2. Regulamin rozróżnia trzy zasadnicze typy usług, świadczonych na terenach cmentarzy: - usługi cmentarne (zarządzanie cmentarzem),
- usługi pogrzebowe,
- usługi kamieniarskie.
3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
– zarządzaniu cmentarzem - rozumie się przez to usługi cmentarne, do których należy: przyjmowanie zwłok do pochowania i zawieranie umów o użytkowanie grobu, przyjmowanie opłat cmentarnych, prowadzenie przewidzianej prawem ewidencji i dokumentacji, utrzymanie porządku, kopanie, murowanie i zasypywanie grobów, ekshumacje, obsługa uroczystości pogrzebowych i piecza nad ich godnym przebiegiem, troska o bezpieczeństwo osób i mienia, wykonywanie wszelkich prac związanych z ogrodzeniem, zagospodarowaniem i utrzymaniem terenu cmentarza, które to czynności należą do kompetencji Zarządcy.

- usługach pogrzebowych – rozumie się przez to eksportację zwłok z miejsca zgonu do miejsca przechowywania, przewóz zwłok w kraju i na trasach międzynarodowych, przechowywanie zwłok, przygotowanie zwłok do pogrzebu, transport zwłok do miejsca grzebania i obsługa, załatwianie wszelkich spraw związanych z pochówkiem (odbiór karty zgonu, zakup miejsca, uzgadnianie terminu pogrzebu), sprzedaż trumien, urn, tablic, kwiatów, klepsydr i innych akcesoriów.

- usługach kamieniarskich – rozumie się przez to wykonywanie wszelkich czynności związanych z montażem, demontażem lub naprawą nagrobka i opaski wokół nagrobka.

- dysponencie grobu – rozumie się przez to osobę, która ma zawartą z Zarządcą umowę na użytkowanie grobu, w imieniu i za zgodą wszystkich osób posiadających do niego prawo.

- prawie do grobu – rozumie się przez to określenie zakresu, czyli przedmiotu osobistych i materialnych uprawnień najbliższej rodziny wobec miejsca pochowania bliskiej osoby. Obejmuje to w szczególności dochowanie, przebudowę grobu, ekshumację, postawienie nagrobka i inne czynności z tym związane.

- prawie do pochowania – rozumie się przez to określenie podmiotów w porządku określonym przez art. 10 ust. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, posiadających uprawnienia do pochówku i w konsekwencji do miejsca pochowania osoby bliskiej.

- grobie murowanym – rozumie się przez to dół, w którym boki są murowane a nad trumną wykonuje się sklepienie.

- grobie ziemnym – rozumie się przez to dół, w którym chowa się trumnę ze zwłokami i zasypuje ziemia wydobytą z tego dołu.

- grobie urnowym – rozumie się przez to rodzaj grobu murowanego o określonych wymiarach.

4. Kościół jest właścicielem gruntów, drzewostanu i grobów, jako ściśle związanych z gruntem i wszystkich urządzeń znajdujących się na terenach cmentarzy. Za właścicieli nagrobków uważa się dysponentów grobów.

5. Zarządca wykonuje usługi cmentarne na podstawie niniejszego regulaminu stosując określone procedury, cenniki i formularze pism oraz zawiera stosowne umowy z innymi podmiotami. Powyżej określone dokumenty stanowią załączniki do regulaminu.

6. Wobec osób nie stosujących się do regulaminu będą wyciągane konsekwencje prawne i administracyjne.

Rozdział II
                                                                       Przepisy porządkowe
1. Osoby przebywające na terenie cmentarza obowiązane są do zachowania ciszy, powagi i szacunku należnego zmarłym, dbania o porządek i czystość na odwiedzanych grobach i na terenie całego cmentarza.
2. Wszelkie prace przy grobach (w szczególności budowa katakumb, stawienie nagrobków, wykonanie opasek wokół nagrobków), które wpływają na kształt architektury cmentarza winny być zgłaszane w kancelarii parafii.
3. Niedozwolone jest na terenie cmentarza:
- deptanie po grobach,
- przebywanie osób w stanie nietrzeźwym,
- palenie papierosów,
- niszczenie zieleni i pojemników na śmieci,
- wyrzucanie śmieci w miejscach do tego nie przeznaczonych,
- wprowadzanie psów i innych zwierząt,
- jeżdżenie rowerem,
- ustawianie ławek, ogrodzeń itp., sadzenie drzew i krzewów. Postawione dotychczas - ławki i nasadzone drzewa i krzewy mogą być usunięte przez pracowników Zarządcy. - handlowanie i zarobkowanie w inny sposób bez zgody Zarządcy,
- wjeżdżanie pojazdami mechanicznymi bez zgody Zarządcy,
4. Krzyże mogą być ustawiane wyłącznie na mogiłach (umocowane trwale).
Symbole religijne i inne elementy nagrobków ustawione na przejściach
lub położone na mogiłach (nietrwale), mogą być usunięte przez pracowników Zarządcy.
5. Miejsca grzebalne podlegają opłatom za użytkowanie zgodnie z cennikiem.

6. Cmentarze są zamykane w godzinach nocnych, przebywanie na cmentarzach poza godzinami ich otwarcia jest zabronione.
 

Rozdział III
                                               Organizacja uroczystości pogrzebowych

1. Liturgia pogrzebu w obrządku rzymskokatolickim obejmuje nabożeństwo w Kościele parafialnym bądź w kaplicy cmentarnej , procesję do grobu i złożenie ciała w grobie. Zarządca jest zobowiązany do przygotowania wszystkiego, co służy kapłanowi i rodzinie do godnego sprawowania liturgii pogrzebowej, a w szczególności: miejsca pochówku, kaplicy, sprzętów liturgicznych, ludzi obsługujących liturgię w kaplicy, w procesji do i przy grobie.
2. Organizacja pogrzebów innych wyznań odbywa się zgodnie z indywidualnymi ustaleniami pomiędzy Kościołami a Kurią Metropolitalną w Lublinie. Na terenie cmentarza rzymskokatolickiego nie organizuje się pogrzebów świeckich.
3. Przyjęcie zmarłego do pogrzebu odbywa się na wniosek osoby uprawnionej do pochowania ( art. 10. ust. o cm. o chow. zm.) i po:
- udokumentowaniu prawa do grobu,
- złożeniu w kancelarii parafialnej karty zgonu zarejestrowanej w USC,
- wniesieniu przewidzianych cennikiem opłat.
4. Podczas liturgii pogrzebowej obowiązuje zakaz otwierania trumny (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi z dnia 7 grudnia 2001 r. - �6 pkt 1).
5. Do załatwienia formalności związanych z organizacją liturgii pogrzebu osoba uprawniona do pochowania może upoważnić inną osobę fizyczną lub prawną przez złożenie w kancelarii oświadczenia przewidzianego regulaminem.
6. Zezwala się na dochowywanie urn do istniejących grobów.
 

Rozdział IV
                                               Prowadzenie ewidencji i dokumentacji cmentarza

1. Zgłaszanie wszelkich spraw dotyczących grobów i cmentarzy odbywa się wyłącznie w kancelarii parafialnej.
2. Kancelaria przechowuje i uaktualnia dokumentację grobów:
- kartoteki grobów ( w porządku: sektor, rząd, numer ),
- dokumentację związaną z dysponowaniem grobem,
- karty zgonu,
- księgę cmentarną ( zmarłych ), w formie tradycyjnej i elektronicznej,
- plansze sekcji z naniesionymi grobami.
4. Dane osobowe, przetwarzane i przechowywane w zbiorze danych Zarządcy, podlegają ochronie w myśl przepisów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926) – z wyłączeniem art. 43 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 cyt. ustawy. Administratorem danych jest Zarządca.
5. Gromadzone dane w systemie informatycznym a także w formie tradycyjnej są odpowiednio zabezpieczone w sposób uniemożliwiający ich nieuprawnione przetwarzanie.
6. Dysponent grobu przekazując swoje dane Zarządcy, wyraża jednocześnie zgodę na ich gromadzenie i przetwarzanie w niezbędnym zakresie, a osobie której dane znajdują się w zbiorze danych Zarządcy, na każde żądanie przysługuje prawo do wglądu i uaktualnienia swoich danych.
7. Każdy grób powinien mieć dysponenta, czyli osobę posiadającą aktualną umowę z Zarządcą na jego użytkowanie.
8. Po złożeniu podania w kancelarii parafialnej i jego akceptacji przez proboszcza prawo do dysponowania grobem powstaje z chwilą uiszczeniu opłaty administracyjnej.

9. Prace wykonywane przy grobie, których nie zgłoszono w kancelarii parafii, i które nie zostały opłacone, nie zmieniają określonej w dokumentacji kwalifikacji grobu.
10. Przekazanie dysponowania grobem osobom nie posiadającym prawa do pochowania może nastąpić wyłącznie w sytuacji gdy grób jest pusty.
11. Grób ziemny, oraz murowany pojedynczy - jednokatakumbowy może ulec likwidacji gdy upłynęło 20 lat od ostatniego pochowania i nie uiszczono opłaty przedłużającej użytkowanie grobu (art. 7 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych).
12. Jeżeli grób murowany jest opuszczonym zawaliskiem i Zarządca nie ma żadnego kontaktu z rodziną to można go użyć do ponownych pochówków. Szczątki osób zmarłych z takiego grobu są składane pod nowo wybudowany grobowiec.
13. Wycinka, pielęgnacja i nasadzenia drzew i krzewów są przeprowadzane przez Zarządcę na prośbę dysponenta grobu, po uzyskaniu odpowiednich pozwoleń LWKZ na cmentarzu w Kamionce.
14. Cmentarz wpisany jest do rejestru zabytków . Zgodnie z decyzją LWKZ wszelkie prace przy zabytkowych nagrobkach (wykonanych przed rokiem 1945) wymagają zgody, o którą wnioskodawca występuje za pośrednictwem Zarządcy.
15. Tuje/żywotniki nasadzone przy grobach są usuwane na koszt wnioskodawcy.
16. Uznaje się, że decyzje dysponenta grobu są składane zawsze za wiedzą i zgodą wszystkich uprawnionych ( pochowanie, ekshumacja, zmiana stanu prawnego itp. ).
Uprawnieni do grobu mają prawo składania zastrzeżeń od decyzji dysponenta.
17. Osoby składające przed Zarządcą oświadczenia ponoszą całkowitą odpowiedzialność za ich treść. W przypadku ujawnienia i udokumentowania oświadczenia nieprawdy, zawarte umowy o dysponowanie grobem automatycznie wygasają.
 

Rozdział V
                                               Prowadzenie prac na terenach cmentarzy

1. Budowa i przebudowa grobu jest realizowana przez Zarządcę na wniosek dysponenta grobu.
2. Zarządca cmentarza na wykonane przez siebie katakumby udziela 20 letniej gwarancji.
3. Ekshumacje są przeprowadzane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi z dnia 7 grudnia 2001r. oraz warunkami określonymi przez Sanepid .
4. Po ekshumacji z grobu ziemnego umowa o użytkowanie grobu automatycznie wygasa a miejsce przechodzi do dyspozycji Zarządcy.
5. Obowiązkiem Zarządcy jest dbałość o czystość i porządek na terenie cmentarza.
6. Alejki i pobocza są na bieżąco pielęgnowane.
7. Drzewostan podlega okresowej pielęgnacji (wycinka drzew zagrażających, chorych, podkrzesywanie i usuwanie posuszu ).
8. Tereny sekcji podlegają okresowemu sprzątaniu i usuwaniu śmieci ( pozostałości nagrobków, krzyże niezwiązane z grobami, stare ławki itp.).
9. Wykonywanie prac przy grobach przez inne podmioty odbywa się na podstawie zawartych z nimi umów oraz z poszanowaniem postanowień niniejszego regulaminu.
10. Do dysponenta grobu należy dbałość o czystość i porządek przy grobie oraz stan techniczny nagrobka.
 

Rozdział VI
                                                                       Przyjmowanie opłat
1. Opłaty są pobierane przez kancelarie parafii zgodnie z cennikiem Kościoła parafialnego.
2. Wysokość opłat wynika z kosztów funkcjonowania i utrzymania estetyki cmentarzy.
3. Opłaty nie objęte cennikiem, odnoszące się do firm zewnętrznych określają oddzielne umowy.
4. Klientowi przedstawiane są ceny brutto.
5. Opłaty pobierane są według aktualnego cennika.
6. W przypadku określonym w Rozdziale 4 pkt 19 uiszczone opłaty nie podlegają zwrotowi.
 

Rozdział VII
                                                                       Firmy zewnętrzne
( zasady wykonywania usług na terenach cmentarzy przez inne podmioty )
1. Wykonywanie wszelkich prac na terenach cmentarzy (w szczególności usługi kamieniarskie, pogrzebowe, pielęgnacja zieleni) przez inne podmioty, wymaga zawarcia odpowiedniej umowy z Zarządcą.
2. Podmioty, które nie mają zawartych stałych umów zobowiązane są do uzyskania od Zarządcy jednorazowego pozwolenia na wykonanie usługi.
3. Wszyscy Wykonawcy mają prawo do świadczenia usług na jednakowych warunkach.
4. Od Wykonawców oczekuje się przestrzegania umów i wykonywania usług o najwyższym stopniu jakości i dbałości o czystość cmentarza.
5. Firma pragnąca podpisać umowę powinna udokumentować swoją wiarygodność i profesjonalizm zgodnie z wymogami nałożonymi na Zarządcę przez Kurię Metropolitalną w Lublinie.

6. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za pracowników firm zewnętrznych wykonujących prace na cmentarzu.
7. Zarządca może odmówić podpisania umowy z Wykonawcami nie gwarantującymi spełnienia wymaganych standardów usług.

PODSTAWA PRAWNA REGULOWANIA PRAWA DO GROBU

Art. 10.1. ustawy z dn. 31.01.1959 o cmentarzach i chowaniu zmarłych stanowi:
Prawo pochowania zwłok ludzkich ma najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej, a mianowicie:

 

1)      pozostały małżonek

2)      krewni zstępni ( dzieci, wnuki itd.,)

3)      krewni wstępni ( rodzice, dziadkowie)

4)      krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa (rodzeństwo i ich krewni)

5)      powinowaci w linii prostej do pierwszego stopnia (krewni współmałżonka)

 

Uwaga! Art. 10.1 stosuje się odpowiednio przy przyznawaniu prawa do dysponowania grobem po śmierci dotychczasowego dysponenta. Szczegółowe kwestie ustala Regulamin Cmentarza.
 

PODSTAWA PRAWNA OPŁACANIA MIEJSC GRZEBALNYCH
Art. 7. ustawy z dn. 31.01.1959 o cmentarzach i chowaniu zmarłych stanowi:
1. Grób nie może być użyty do ponownego chowania przed upływem lat 20.
2. Po upływie lat 20 ponowne użycie grobu do chowania nie może nastąpić, jeżeli jakakolwiek osoba zgłosi zastrzeżenie przeciw temu i uiści opłatę przewidzianą za pochowanie zwłok zastrzeżenie  to ma skutek na dalszych lat 20 i może być odnowione.
3. Przepisy ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do pochowania zwłok w grobach murowanych przeznaczonych do pomieszczenia zwłok więcej niż jednej osoby.

� 26. rozporządzenia z dn. 20.10.1972 w sprawie urządzania cmentarzy, prowadzenia ksiąg cmentarnych oraz chowania zmarłych stanowi:
1. Zgłoszenie, o którym mowa w art. 7 ust. 2, jest zbędne w wypadkach gdy chodzi o grób murowany, w razie złożenia opłaty przewidzianej za dalsze korzystanie z miejsca na cmentarzu. (...)
Uwaga! Szczegółowe kwestie opłaty grobów ziemnych, murowanych jednokatakumbowych i murowanych wielokatakumbowych ustala Regulamin Cmentarza.

 

Dzisiaj jest

sobota,
01 października 2022

(274. dzień roku)

Święta

Sobota, XXVI Tydzień zwykły
Rok C, II
Wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy, dr Kościoła